Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Radyo ve Televizyon Programcılığı (Türkçe)

Dersler


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


RTV 101  İletişime Giriş

Bu ders, iletişim olgusunun disiplinler arası bakış açısını hem kuramsal hem de sektörel açıdan yansıtan bir içeriğe sahiptir.


RTV 103  Video ve Ses Teknikleri

Ses ve görüntü tekniklerinin uygulanması


RTV 105  Temel Fotoğrafcılık

Bu derste, fotoğrafın tarihçesinden başlanarak sırasıyla, fotoğraf makineleri, işleyişi ve çalışma prensipleri incelenecek, fotoğraf çekim teknikleri, fotoğrafın okunması, ışık, kompozisyon, çerçeveleme ve fotoğrafın iletişim süreçlerindeki yeri tartışılacaktır.


RTV 107  Senaryo Yazımı

Bu dersin içeriğini, senaryo kavramı ve evreleri, tema ve seçimi, dramatik yapı, karakter analizi, taslak öykü (sinopsis), geliştirim (tretman), senaryo fikrinin geliştirilmesi, senaryo örneklerinin incelenmesi oluşturmaktadır.


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


RTV 106  Kurgu Kuramı ve Teknikleri

Video ile kurgu hazırlamak


RTV 110  Sinematografi

Sinema kavramları ve uygulamaları


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


RTV 102  Radyo TV Yayıncılığı

Karasal Televizyon Yayıncılığı; Uydu Televizyon Yayıncılığı; IPTV ve Internet TV Yayıncılığı; Mobil TV Yayıncılığı" konuları işlenecektir.


RTV 104  Uygulamalı Görüntü Teknikleri

Öğrenci; görüntü düzenlemesi yapmak ile ilgili yeterlilikler kazanacaktır.


RTV 108  TV Program Yapımcılığı

Tv Program Yapımcılığı teknik bilgi ve becerisi kazandırmak


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


RTV 109  Medya Hukuku

Bu derste, Türk ve AB Medya Hukuku mevzuatında karşılaştırmalı olarak ifade özgürlüğü, kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo TV yayıncılığı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması ve devlet sırları konuları ele alınacaktır.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


RTV 201  Haber Toplama ve Yazma

Ders, genel hatları ile habercilik ve gazetecilik kavramları üzerine yoğunlaşacaktır.


RTV 203  Radyo Program Yapımcılığı

Bu derste, radyo ve radyo yayıncılığın ortaya çıkışı ve gelişimi, radyo yayın sitemleri ve örgüt yapısı, radyo yayınının özellik ve işlevleri, radyo program türleri, radyo program yapımındaki özellikler ve yapımda kullanılan malzemeler ile radyo programlarının yapım aşamaları ele alınacaktır.


RTV 209  İletişim Sosyolojisi

Bu derste, iletişim ve topluma dair kavramlara, iletişim sosyolojisinin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgiye ve kitle iletişim araçlarının toplumsal değişim süreçlerine etkisi konu edinilecektir. Bu çerçevede iletişimin toplumsal anlamı, topluma etkileri, toplum-iletişim ilişkisi, toplumsal iletişimin tarihsel süreç içindeki gelişimi ve bunlarının medyanın dolayımdan geçen metinler üzerindeki etkisi eleştirel bir perspektifle ele alınacaktır.


RTV 211  Video Uygulamaları

Video uygulamaları kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


RTV 204  Televizyonda Türler ve Formatlar

Tür ve format kavramları, format oluşturmaya dair temel ve yasal bilgiler.


RTV 206  Prodüksiyon

Görsel-işitsel kayıt cihazları ve çalıştırma yöntemlerine ilişkin temel bilgiler, temel çekim açıları, çerçeveleme, çekim formatları, yapım sonrası kurgu işleminin teorik ve uygulamalı aşamaları


RTV 212  Bitirme Projesi

Video, fotoğraf, senaryo ve haber tekniklerini kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.


RTV 214  Medya ve Etik

Bu dersin içeriği, etik kavramı ve yaklaşımı açısından mesleki etik ilkelerini incelemekte, medyada etik sorunları güncel olaylar çerçevesinde değerlendirmektedir.


RTV 216  Sosyal Medya

Bu derste, sosyal medyanın tüm güncel boyutları örnek olay ve kuramsal altyapı dahilinde aktarılmaktadır.


Seçmeli Dersler


MISL 101  İşletme I

Bu ders, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir niteliğe sahiptir.


MTOI 120  Turizm Ekonomisine Giriş

Ekonomi kavramı, turizm arzı, turizm talebi kavramları


MTOI 220  Koçluk, Liderlik ve Kariyer Yönetimi

Bu derste; Dönüşüm Modeli, Koçluk ve Liderlik Yetkinlikleri, Liderlik Stilleri, Özdeğerlendirme Araçları, Değerler ve Liderlikteki Önemi, Etkili İfade ve Hikaye Anlatımı Tekniği, Koçluk Araçlarını Tanıma ve Uygulama konuları işlenecektir.


MUH 270  Finansal Yönetim

Bu ders ile öğrenci, finansal yönetimin temel ilkelerini öğrenerek finansal karar alma becerisini geliştirecek ve bu amaç doğrultusunda gerekli analiz yöntemlerini uygulayarak optimal sermaye yapısı, çalışma sermayesi gibi konularda karar alabilecek ve çeşitli yatırım projeleri arasından en etkin olan yatırımı seçebilecektir.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu ders, insan iletişimini disiplinler arası bakış açısıyla uygulamalı olarak ele almaktadır.


RTV 215  Güzel Konuşma Sanatı

Ses, diksiyon, hızlı okuma


RTV 217  Ses Tasarımı

Bu derste, ses tasarımının tarihçesi ve gelişimi, sesin fiziksel özellikleri, seçilen program üzerinden ses kayıt ve kurgu teknikleri, ses efekleri, miks ve çıktı alma gibi konular işlenecektir.


RTV 220  Grafik Animasyon

Bu ders, Televizyon ve sinemaya yönelik program/Dizi/Film gibi yayınlarda kullanılabilecek band reklamların hazırlanması, fragman ve teaser gibi içeirkle rile de yayınlara ait tanıtım videosunun hazırlanmasına ait teoriki teknik ve uygulamalı derstir.


RTV 222  Basın ve Belgesel Fotoğrafçılığı

Bu derste, basın ve belgesel fotoğrafçılığı ile ilgili tarihsel, teorik, etik ve teknik bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler ışığında basın ve belgesel fotoğrafının önemi ve etkileri tartışılarak, belgesel proje uygulamaları yapılacaktır.


RTV 223  Film Eleştirisi

Bu ders film eleştirisi yöntemlerinden tarihsel eleştiri, auteur eleştiri, göstergebilimsel eleştiri, sosyolojik eleştiri, ideolojik eleştiri, psikanalitik eleştiri ve feminist eleştiri gibi yaklaşımlar ile bu yaklaşımlar doğrultusunda filmlerin izlenmesi ve çözümlenmesini içermektedir.


RTV 225  Sinema ve Toplum

Bu ders sinema ve toplum arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin filmler üzerindeki etkisini akımlar ve ülke sinemaları üzerinden aktarmayı içerir.


RTV 230  İnternet Yayıncılığı

İnternet yayıncılığının temel ve teknik kavramları öğrencilere öğretilecektir. Ders kapsamında öğrenciler haber içerikleri oluşturup (metin, video, fotoğraf vb.), haber sitesi üzerinde bu içerikleri yayınlayacaklardır.


RTV 240  Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar, kurumların farklı paydaşlarına yönelik olarak değişik amaçlarla gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları ve bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler ele alınmaktadır.


RTV 250  Haber Yazımı Atölyesi

Gazetecilik ve haberciliğin temel ve etik kavramları, haber oluşturma ve yazma süreçleri öğrencilere öğretilecektir.


RTV 260  Sosyal Sorumluluk

Bu ders; sorumluluk, sosyal sorumluluk kavramı, kurumsal sosyal sorumluluk, sivil toplum örgütleri ve sosyal sorumluluk kampanyaları konularını içermektedir.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.