RTV 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Medya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 216
Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dijital çağın önemli bir getirisi olan sosyal medyanın kullanım alanlarının, bireysel, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel etkilerinin değerlendirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal medyanın bireyler ve kişilerarası iletişim üzerindeki etkilerini yorumlayabilme
  • Yeni medyanın kurumsal iletişimdeki kullanım alanlarını açıklayabilme
  • Sosyal medyanın siyasal iletişimdeki rolünü, demokratik katılım ile ilişkisini tartışabilme
  • Sosyal medyanın kültürler arasındaki etkileşim üzerindeki rolünü değerlendirebilme
Tanımı Bu dersin içeriği, web 2.0’ın yarattığı olanakları, olumlu ve olumsuz çıktılarını, sanal ortamda sosyalleşmenin etkilerini örnek olaylar çerçevesinde değerlendirmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Derse giriş Ders materyalleri
2 Yeni Medyanın Gelişimi, Kavram ve İçerik Olarak Sosyal Medya Ders materyalleri
3 Sosyal Medya ve Kişilerarası İletişim, “Siber Kültür-Sanal Kimlik” Ders materyalleri
4 Kurumsal Sosyal Medya Ders materyalleri
5 Sosyal Medya ve Pazarlama Ders materyalleri
6 Sosyal Medyada İtibar ve Kriz Yönetimi Ders materyalleri
7 Ara sınav Ders materyalleri
8 Sosyal Medya ve Siyasal İletişim Ders materyalleri
9 Sosyal Medyada Kontrol ve Denetim Ders materyalleri
10 Sosyal Medya ve Demokratik Katılım Ders materyalleri
11 Sosyal Medya ve Kültürel Çeşitlilik Ders materyalleri
12 Sosyal Medyada Etik Sorunlar Ders materyalleri
13 Sosyal Medya Okuryazarlığı, Sosyal Medya Bağımlılığı Ders materyalleri
14 Sosyal Medya Okuryazarlığı, Sosyal Medya Bağımlılığı Ders materyalleri
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Ders materyalleri
16 Final Ders materyalleri

 

Dersin Kitabı Murat Kahraman (2013) Sosyal Medya 101 2.0, İstanbul, MediaCat; Tolga Kara ve Ebru Özgen ed. (2012) Sosyal Medya Akademi, İstanbul, Beta Yayınları.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
99

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest