RTV 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 209
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı iletişim ve sosyoloji arasındaki kavramsal ve teorik ilişkilerin farkına varmak, tarihsel ve güncel gelişmelerle ilişkisini kurmak, kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki sosyo-kültürel ve psikolojik etkilerini saptamak, sorunsal alanları belirleyerek öğrencinin temel kavramlar çerçevesinde araştırma ve tartışma bilincini artırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişime sosyolojik bakabilecek,
  • Sosyoloji ve iletişim ilişkisini kavrayabilecek,
  • Medyaya ait metinleri sosyolojik olarak çözümleyebilecek,
  • Sosyal yapı içinde kitle iletişiminin işlevlerini değerlendirebilecek,
  • İletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecektir.
Tanımı Bu derste, iletişim ve topluma dair kavramlara, iletişim sosyolojisinin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgiye ve kitle iletişim araçlarının toplumsal değişim süreçlerine etkisi konu edinilecektir. Bu çerçevede iletişimin toplumsal anlamı, topluma etkileri, toplum-iletişim ilişkisi, toplumsal iletişimin tarihsel süreç içindeki gelişimi ve bunlarının medyanın dolayımdan geçen metinler üzerindeki etkisi eleştirel bir perspektifle ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 İletişim ve sosyoloji ilişkisi Ders materyalleri
3 İletişim ve toplum Ders materyalleri
4 Kitle ve kitle iletişimi Ders materyalleri
5 Kitle iletişimi ve metalaşma Ders materyalleri
6 Eski ve yeni medya kavramları Ders materyalleri
7 İletişim ve yabancılaşma Ders materyalleri
8 İletişim ve gözetim Ders materyalleri
9 Ara sınav
10 Panoptikon, sinoptikon ve süperpanoptikon Ders materyalleri
11 Kamusal alan ve medya Ders materyalleri
12 Görünürlüğün Dönüşümü Ders materyalleri
13 Seçilen bir film üzerinden sosyolojik eleştiri yapma Seçilen filmin izlenmesi
14 Seçilen bir film üzerinden sosyolojik eleştiri yapma Seçilen filmin izlenmesi
15 Dersin genel değerlendirmesi Ders materyalleri
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Thompson, John B., Medya ve Modernite (İstanbul: Kırmızı, 2008), Çev. Serdar Öztürk Güngör, Nazife, İletişim Kuram ve Yaklaşımlar (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2013)
Diğer Kaynaklar Giddens, Anthony, Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori(İstanbul:Metis Yayınları, 2000), çev: Tuncay Birkan Makaleler Filmler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest